Risk & Insurance Managers gaan dagelijks om met risico's

Zij zijn binnen de onderneming, instelling of overheid belast met het vinden van het juiste evenwicht tussen de verschillende mogelijkheden: risico's nemen of risico's mijden, wel of niet verzekeren. Meer lezen? Kijk op onze website www.narim.com.

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. NARIM is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan NARIM of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NARIM.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
NARIM
Postbus 65707
2506 EA Den Haag

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover NARIM geen controle heeft. NARIM draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.